Bài viết

Việt Nam vay 95 tỷ Yên cho 4 dự án hạ tầng

. Khoản vay nói trên được rót cho 4 dự án bao gồm…