Bài viết

Vay tiêu dùng: Để tránh vòng xoáy nợ nần

. Các yêu cầu đối với hồ sơ vay vốn tại các…