Bài viết

Bắc bộ lại rét đậm dưới 10 độ C, Nam bộ vẫn nắng nóng

. Dự báo, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng…