Bài viết

Triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

. Đồng chí Đinh Thế Huynh đã trao Quyết định và…