Bài viết

Người Nhật tính nuôi trai lấy ngọc ở Phú Quốc

. Tuy nhiên trong những năm gần đây, số lượng các…