Bài viết

Cuối năm 2015 nợ công ở mức 61,3% GDP

. Cơ cấu nợ công hiện nay có đến 80,3% là nợ của…