Bài viết

Hàng Tết không thiếu nhưng giá sẽ tăng nhẹ

. Về giá cả, giá lương thực tăng nhẹ từ 3-5%;…