Bài viết

Chuẩn bị động thổ xây dựng Khu du lịch Hồ Núi Cốc

. Mục tiêu của nhà đầu tư là sẽ xây dựng đồng…