Bài viết

Bí thư, Chủ tịch Hà Nội xuống đồng đi cấy

. Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đi cấy…