Bài viết

Năm 2016, tỷ lệ đô thị hóa phấn đấu đạt 36.8%

. Tính đến tháng 12/2015, cả nước có 787 đô thị,…