Bài viết

Miền Bắc sụt hơn 10 độ C, rét đậm trở lại

. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Bắc Bộ 13-16 độ…