Bài viết

Cát Tường - vật liệu xanh thích ứng với chống biến đổi khí hậu

. Đây là bước mở đầu cho một giai đoạn mới…