Bài viết

Tinh giản gần 4.000 biên chế trong 6 tháng đầu năm?

. Trong 6 tháng đầu năm 2016, có 10 bộ, ngành và 35…