Bài viết

Bầu cử Đại biểu Quốc hội: Phải chống chủ nghĩa hình thức

. Ông Trương Minh Hoàng, Phó trưởng đoàn đại biểu…