Bài viết

TP.HCM xây dựng phần mềm về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội

. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo…