Công ty TNHH đá cẩm thạch R.K Việt Nam được gia hạn thời gian xuất khẩu lượng đá khối tồn kho

. Trong quá trình xuất khẩu đá hoa trắng dạng khối, Công ty TNHH đá cẩm thạch R. K Việt Nam phải thực hiện theo đúng quy định về hồ sơ xuất khẩu khoáng sản tại Thông tư 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, đồng thời có trách nhiệm báo cáo về Bộ Xây dựng khối lượng và tình hình xuất khẩu đá khối tồn kho 6 tháng/1 lần. Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2333/TTg-KTN ngày 21/12/2015 về việc xuất khẩu đá hoa trắng dạng khối tồn kho, để tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Bộ Xây dựng đồng ý với đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tại công văn số 18/UBND-CN, cho phép Công ty TNHH đá cẩm thạch R. K Việt Nam được gia hạn thời gian xuất khẩu lượng đá khối tồn kho còn lại (7

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng đã phúc đáp Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc xuất khẩu đá hoa trắng dạng khối tồn kho của Công ty TNHH đá cẩm thạch R.K Việt Nam như sau:
Ảnh minh họa
Thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về quy định xuất khẩu khoáng sản, xử lý hồ sơ hoạt động khoáng sản tồn đọng và công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khoáng sản tại văn bản số 407/TB-VPCP ngày 17/12/2012 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành xác định khối lượng đá hoa trắng dạng khối tồn kho của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái (biên bản làm việc số 03/BB-ĐKT ngày 05/11/2013) và đã có văn bản số 2735/BXD-VLXD ngày 20/12/2013 về việc xuất khẩu đá hoa trắng dạng khối tồn kho của Công ty TNHH đá cẩm thạch R.K Việt Nam. Theo đó, Bộ Xây dựng đã đồng ý cho phép Công ty TNHH đá cẩm thạch R.K Việt Nam làm thủ tục xuất khẩu đá hoa trắng dạng khối tồn kho với tổng khối lượng là 15.740m3 (đã tách khỏi moong khai thác và được cắt gọt 6 cạnh), thời hạn đến hết ngày 31/12/2014. Tiếp theo đó, ngày 26/01/2015, Bộ Xây dựng có văn bản số 138/BXD-VLXD đồng ý gia hạn xuất khẩu lượng đá khối tồn kho còn lại (chưa xuất khẩu hết trong năm 2014) là 10.574m3, thời hạn đến hết ngày 31/12/2015.
Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và Công ty TNHH đá cẩm thạch R.K Việt Nam thì tính đến ngày đến ngày 25/12/2015, trong tổng số 15.740m3 đá đã được Bộ Xây dựng đồng ý cho phép xuất khẩu, doanh nghiệp đã thực hiện xuất khẩu được 8.653,87m3 (năm 2014: 5.165,97m2, năm 2015: 3.487,9m3), còn lại 7.086,13m3 chưa xuất khẩu (Theo Báo cáo tình hình xuất khẩu của doanh nghiệp và phiếu theo dõi hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được Chi cục hải quan Yên Bái xác nhận). Trong quá trình khai thác, chế biến và xuất khẩu khoáng sản, Công ty TNHH đá cẩm thạch R.K Việt Nam đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường theo quy định.
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2333/TTg-KTN ngày 21/12/2015 về việc xuất khẩu đá hoa trắng dạng khối tồn kho, để tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Bộ Xây dựng đồng ý với đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tại công văn số 18/UBND-CN, cho phép Công ty TNHH đá cẩm thạch R.K Việt Nam được gia hạn thời gian xuất khẩu lượng đá khối tồn kho còn lại (7.086,13m3) đến hết ngày 31/12/2016.
Trong quá trình xuất khẩu đá hoa trắng dạng khối, Công ty TNHH đá cẩm thạch R.K Việt Nam phải thực hiện theo đúng quy định về hồ sơ xuất khẩu khoáng sản tại Thông tư 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, đồng thời có trách nhiệm báo cáo về Bộ Xây dựng khối lượng và tình hình xuất khẩu đá khối tồn kho 6 tháng/1 lần. Hải Đăng